دوشنبه 5 مهر 1400  |  English  |   |   | 
      

اولین کنفرانس ملی روشهای محاسباتی در ریاضی شیمی و بیولوژی

 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
نحوه پرداخت ...

هزینه ثبت نام و شرکت در همایش :

داوطلبان شرکت در همایش با مقاله بعد از پذیرش قطعی مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی و داوطلبان شرکت در همایش بدون مقاله، لازم است مجموع هزینه های لازم ثبت نام را به حساب سیبا به شماره : 0105652352008 و یا شماره کارت : 6037991899526895 نزد بانک ملی ایران به نام صندوق پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه با مشخصات نام پژوهشگر ارائه دهنده مقاله در همایش واریز نموده و سپس جهت وارد نمودن مشخصات فیش در قسمت ثبت نام نهایی در سایت همایش وارد شده و مشخصات کامل فیش واریزی را ثبت نموده و اصل فیش را نیز در زمان برپایی همایش تحویل نمایند .