دوشنبه 5 مهر 1400  |  English  |   |   | 
      

اولین کنفرانس ملی روشهای محاسباتی در ریاضی شیمی و بیولوژی

 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
برنامه و سخنرانی های همایش

Thursday 10 March 2016

9:30 – 11

Opening Ceremony

11 – 11:30

Break

11:30 – 12:20

Keynote Speaker: Gyula O. H. Katona (Renyi Institute, Budapest)

12:20 - 14

Pray and Lunch

14 – 14:50

Keynote Speaker: Gyula Y. Katona ( Budapest University of Technology and Economics)

14:50 – 15:20

Invited Speaker: Fatemeh Shafiei (IAU, Arak)

15:20 – 15:40

                                                      Break

General Speakers

Mathematical Chemistry

15:40 – 15:55

E Mohammadinasab

Application

15:40 – 15:55

A. Aragh

15:55 – 16:10

S. Mashhadi

15:55 – 16:10

F. Araghi

16:10 – 16:25

A. Rajabi

16:10 – 16:25

N. Pakdaman

16:25 – 16:40

N. Pakdaman

16:25 – 16:40

M. Jalali

16:40 – 16:55

M. Noori

16:40 – 16:55

S. Hasanvand

Dinner

 

 

 

Friday 11 March 2016

9 – 9:50

Keynote Speaker: Alain Bretto (Normandy Univ. Caen)

9:50 – 10:20

Invited Speaker: Asma Hamzeh (INSF, I R Iran)

10:20 – 10:40

                                                      Break

Biochemistry

10:40 – 11:

A. Loghman

 

10:40 – 11:

 

11 – 11:20

A. R. Gilani

11 – 11:20

 

11:20 -11:40

 

11:20 -11:40

 

11:40 - 12

 

11:40 - 12

 

12 – 12:20

 

12 – 12:20

 

12:30 – 13:45

Pray and Lunch

14 – 15

Closing Ceremony

15

Excursion

 


 

 

Thursday 10 March 2016

11:30 – 12:20

Gyula O.H. Katona

Combinatorial search

14 – 14:50

Gyula Y. Katona

Optimal pebbling and rubbling of grids

14:50 – 15:20

Fatemeh Shafiei

MLR model for prediction of entropy of benzene derivatives using topological indices

 

Mathematical Chemistry

15:40 – 15:55

E Mohammadinasab

تعیین خواص بحرانی مشتقات آلکانها به روش رگرسیون خطی چندگانه

15:55 – 16:10

S. Mashhaydi

پیشگویی دمای جوش نرمال اترهای الیفاتیک بااستفاده از شاخص های توپولوژیکی

16:10 – 16:25

A. Rajabi

computing CLUJ and related polynomials in circumcoronene benzenoid graphs

16:25 – 16:40

N. Pakdaman

Investigation synergistic enhancement of antimicrobial therapy using Ampicillin combination of Multi Walled Carbon Nanotube on Klebsiella pneumonia

 

16:40 – 16:55

M. Noori

Largest Eigenvalue in Power graph of commutative rings

 

Application

15:40 – 15:55

A. Araghi

 

15:55 – 16:10

F. Araghi

 

16:10 – 16:25

N. Pakdaman

 

16:25 – 16:40

M. Jalali

بررسی توانمندی های نرم افزارکامپیوتری اسپرسو در محاسبات پارامترهای ساختار بلوری

16:40 – 16:55

S. Hasanvand

تشخیص مولکولی ژن های مقاومت سولفانامیدی کلاس (sul І, П) در سویه های بالینی شیگلا سونئی

 

 

Friday 11 March 2016

9 – 9:50

Alain Bretto

G-graphs : a new class of graph

9:50 – 10:20

Asma Hamzeh

Power graphs of finite groups

Biochemistry

10:40-11

  A. Loghman

 

11-11:20

  R. Gilani